SÚŤAŽ

 

Spoločnosť NFŠ, a. s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 50 110 055, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6301/B, týmto oznamuje, že dňa 18. apríla 2019 vyhlásila obchodnú verejnú súťaž v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom Národného futbalového štadióna (ďalej len „Súťaž“).

Súťažné podklady si uchádzači môžu vyzdvihnúť v sídle vyhlasovateľa v každý pracovný deň odo dňa vyhlásenia Súťaže do 13. mája 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Bližšie informácie o Súťaži získate v pracovných hodinách na tel. čísle 02/50227239 alebo 02/50227200 a na e-mailovej adrese: info@narodnyfutbalovystadion.sk.

Návrh (žiadosť o účasť v Súťaži) je potrebné predložiť do 16. mája 2019, 10.00 hod.

 

 

 

Tender

 

NFŠ, a. s., with its seat at Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, ID No. 50 110 055, registered in the Commercial Register administered by the Bratislava I District Court, Section: Sa, File No. 6301/B

(the “Company”), hereby announces that on 18 April 2019, it launched a public tender within the meaning of Sec. 281 et seq. of the Slovak Commercial Code (Act No. 513/1991, as amended) so as to

solicit the most favorable offer to enter into a lease agreement for the National Football Stadium located in Bratislava, Slovak Republic (the “Tender”).

Prospective bidders may pick up the tender documents at the Company’s seat (as indicated above) on any business day (between 9:00 a.m. and 3:00 p.m.) until 13 May 2019.

For more information regarding the Tender, please contact us during business hours via phone at the following numbers: +421-2-50227239 or +421-2-50227200, or via e-mail at this address:

info@narodnyfutbalovystadion.sk.

Bids (requests for participation in the Tender) must be submitted by 16 May 2019, 10:00 a.m., at the latest.

Na našich stránkach používame cookies, ktoré nám pomáhajú zefektívniť Vašu prácu s našimi webovými stránkami. Ak zotrváte na stránke bez zmeny nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím. Viac informácií