Spracovanie osobných údajov

Rozsah osobných údajov
Vyplnením tohto kontaktného formulára a zakliknutím príslušného políčka o súhlase udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára v rozsahu:
• meno, priezvisko
• telefónne číslo
• e-mailová adresa

Identifikačné údaje prevádzkovateľa Tento súhlas udeľujete v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon") spoločnosti:
• NFŠ, a.s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 50 110 055, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 6301/B (ďalej len „Prevádzkovateľ")

Účel spracúvania osobných údajov Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci kontaktného formulára alebo následnej komunikácie budú spracúvané na účely adresného vybavenia Vašej požiadavky zadanej emailom alebo telefonicky a archivácie komunikácie. V prípade ak prejavíte záujem o doručovanie reklamných a marketingových informácií, Vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu budú spracúvané za účelom poskytovania reklamných a marketingových informácií o projektoch Prevádzkovateľa (napr. vo forme „newsletteru“), s ním spriaznených osôb a jeho zmluvných partnerov a nimi poskytovaných službách prostredníctvom e-mailu.

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, o možnosti odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby Udelením súhlasu Prevádzkovateľovi prostredníctvom zakliknutia políčka o súhlase so spracúvaním osobných údajov na jednotlivé účely sa stávate dotknutou osobou v zmysle zákona. Súhlasy udeľujete a osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely adresného vybavenia Vašej požiadavky zadanej e-mailom alebo telefonicky a s tým súvisiacej archivácie komunikácie sa udeľuje na jeden rok. Súhlas so zasielaním reklamných a marketingových informácií sa udeľuje na 5 rokov.

Súhlasy je možné kedykoľvek formou e-mailovej správy na adresu info@narodnyfutbalovystadion.sk odvolať. Jednotlivé súhlasy so spracovaním osobných údajov nie sú vzájomne podmienené. Spracúvané osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť a/alebo sprístupniť aj tretím osobám, ktorým je potrebné osobné údaje poskytnúť v súvislosti s vybavením požiadavky zadanej e-mailom alebo telefonicky, vrátane osôb, ktoré sa spolu s Prevádzkovateľom podieľajú na realizácii projektov Prevádzkovateľa a osôb spriaznených s Prevádzkovateľom a v prípade spracúvania osobných údajov na reklamné a marketingové účely je Prevádzkovateľ oprávnený ich poskytnúť spriazneným osobám a zmluvným partnerom Prevádzkovateľa na účely poskytovania reklamných a marketingových informácií o ich projektoch a ponúkaných službách. Prevádzkovateľ týmto upovedomuje, že ako dotknutá osoba máte vo vzťahu ku spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce z ust. § 28 a nasl. zákona. Dotknutá osoba má podľa zákona okrem iného právo na informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom, právo požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie a právo osobné údaje blokovať po odvolaní súhlasu. Tieto práva možno uplatniť e-mailom na vyššie uvedenej e-mailovej adrese alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Sprostredkovatelia prevádzkovatelia: V zmysle ust. § 8 zák. č. 122/2013 Z. z. budú sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť: • iNET, spol. s r.o., Romanova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 35793392 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 22215/B, • GRAFOBAL GROUP development, a. s., Sasinková 5, 811 08 Bratislava, IČO: 44 269 340, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4579/B Prevádzkovateľ môže spracúvaním osobných údajov vo svojom mene poveriť aj iných sprostredkovateľov, o poverení ktorých bude informovať prostredníctvom tejto stránky.

Na našich stránkach používame cookies, ktoré nám pomáhajú zefektívniť Vašu prácu s našimi webovými stránkami. Ak zotrváte na stránke bez zmeny nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím. Viac informácií